Competenties voor informatiemanagement, architectuur en governance

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze competenties zijn opgesteld door de special interest groups op het gebied van informatiemanagement, architectuur en governance van het KNVI. Meer informatie is te vinden in een artikel dat erover is gepubliceerd in het tijdschrift Informatie.

Informatiemanagement, architectuur en governance in elk drie werkwoorden

Governance

 • Beleggen: kan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie toewijzen passend bij de organisatorische context;
 • Bewaken: kan ervoor zorgen dat waarde, risico’s en middelen optimaal op elkaar zijn afgestemd;
 • Sturen: kan formele en informele sturing geven aan de organisatie en haar medewerkers binnen de afgesproken kaders.

Informatiemanagement

 • Inspireren: kan het belang van informatie vormgeven vanuit zingeving en betekenis in een sociaal-organisatorische context;
 • Verbinden: kan het belang van de informatievoorziening voor de doelstellingen borgen door te communiceren en te informeren;
 • Organiseren: kan de realisatie van de informatievoorziening coördineren binnen de afgesproken kaders.

Architectuur

 • Verbeelden: kan de zingeving van de organisatie vertalen naar een visie op de vormgeving;
 • Structureren: kan complexe informatie op verschillende abstractieniveau’s terugbrengen tot de essentie.
 • Afstemmen: kan inhoudelijke kennis, ideeën en meningen vertalen naar gemeenschappelijke standpunten;

Gemeenschappelijk

 • Communiceren: kan de informatie die past bij de context op een toegankelijke wijze overdragen;
 • Adviseren: kan op een gestructureerde wijze vragen identificeren, antwoorden vinden en besluitvorming faciliteren;
 • Beïnvloeden: kan door adequate interventies mensen overtuigen en tot actie bewegen.

Competenties informatiemangement

Kennis en inzicht

 • kan betekenisgevingsvraagstukken benoemen die relevant zijn voor het bereiken van overeenstemming binnen en buiten de organisatie;
 • kan de inrichtingskeuzes die relevant zijn in de actuele organisatorische context herkennen en samenvatten;
 • kan technologische mogelijkheden plaatsen in een bedrijfskundige en sociale context;
 • kent methoden en technieken voor informatiemanagement en verandermanagement.

Toepassen kennis en inzicht

 • kan inschatten wat het belang en de betekenis is van organisatorische vraagstukken voor de informatievoorziening;
 • kan vraagstukken van zingeving vertalen in concrete acties en de uitvoering ervan coördineren.

Oordeelsvorming

 • kan bepalen op welke wijze veranderingen succesvol georganiseerd kunnen worden;
 • kan inschatten welke informatie waardevol is voor mensen;
 • kan argumenten duiden en hanteren die relevant zijn voor prioritering en besluitvorming.

Competenties Architectuur

Kennis en inzicht

 • kan typische inrichtingen van organisatie, processen en informatievoorziening benoemen, en de voor- en nadelen aangeven;
 • kent methoden en technieken voor het opstellen van architectuur-principes en het modelleren van processen, gegevens en applicaties.

Toepassen kennis en inzicht

 • kan een organisatie op een gestructureerde manier begeleiden van een probleemsituatie naar een oplossing;
 • kan de impact van inrichtingskeuzes uitleggen en hanteren.
 • kan gegevens omzetten in een model dat behulpzaam is om tot verantwoorde inrichtingskeuzes te komen.

Oordeelsvorming

 • kan in een situatie de meest passende inrichtingskeuze bepalen;
 • kan bepalen welke gegevens en meningen verzameld moeten worden om vragen te beantwoorden;
 • kan complexe gegevens terugbrengen tot de essentie.

Competenties Governance

Kennis en inzicht

 • kan benoemen welke aspecten van organisatiekunde betrekking hebben op bevoegdheden en besluitvorming.
 • kent methodes en technieken voor governance, risicomanagement en portfoliomanagement.

Toepassen kennis en inzicht

 • kan de principes en structuren beschrijven en implementeren die nodig zijn ter ondersteuning van de besluitvorming;
 • kan de waarde van investeringen, diensten en middelen voor de bedrijfsdoelstellingen optimaliseren tegen acceptabele kosten;
 • kan ervoor zorgen dat organisatiebrede risico’s begrepen en acceptabel zijn en expliciet worden bewaakt;
 • kan middels formele en informele mechanismen processen, mensen en veranderingen (bij)sturen.

Oordeelsvorming

 • kan inschatten welke hard- en soft controls essentieel zijn gegeven de omgeving, doelstellingen, wet- en regelgeving;
 • kan inschatten waar een organisatie de meeste risico’s loopt en hoe die het beste kunnen worden afgedekt.

Competenties Gemeenschappelijk

Kennis en inzicht

 • kan uitleggen wat de organisatie doet, binnen de afgesproken kaders en wat daarin de belangrijkste uitdagingen zijn

Toepassen kennis en inzicht

 • kan op gestructureerde wijze informatie verzamelen om te komen tot antwoorden op vragen uit de organisatie;
 • kan mensen inzichten geven en tot actie bewegen.

Oordeelsvorming

 • kan kernvragen identificeren die relevant zijn voor verandering.

Communicatie

 • kan gemeenschappelijkheden identificeren, benadrukken en daar draagvlak voor creëren d.m.v. geschikte interventies;
 • kan keuzes onderbouwen met kwalitatieve en kwantitatieve argumenten en besluitvorming hierover faciliteren;
 • kan informatie op een toegankelijke wijze schriftelijk en verbaal communiceren daarbij gebruik maken van de juiste media.

Leervaardigheden

 • kan onderkennen welke aanvullende persoonlijke kennis en vaardigheden essentieel zijn en deze zichzelf snel eigen maken